Recht voor ú

Alimentatie niet betaald? Douane kan jouw auto in beslag nemen.

Moedwillige wanbetalers zijn bij deze gewaarschuwd. De douane, onderdeel van de FOD Financiën, heeft sedert juli extra bevoegdheden en kan voertuigen in beslag nemen wanneer tijdens controles blijkt dat de bestuurder openstaande belastingschulden of alimentatieschulden heeft.

Controle door de Douane
Voorheen kon de douane reeds controles uitvoeren naar achterstallige gerechtsboetes of accijnsboetes. Dit gebeurt via het scannen van de nummerplaten van voertuigen met de ANPR camera’s en vergelijking met databases waaruit dan kan blijken dat een bepaalde bestuurder zijn/haar gerechts- of accijnsboetes niet heeft betaald.

Voortaan kan er dus ook worden nagegaan of de bestuurder zijn belastingen en de door hem of haar verschuldigde alimentatie heeft betaald.

De douane kan in dat geval de bestuurder tegenhouden en alsnog uitnodigen onmiddellijk over te gaan tot betaling. Gebeurt dit niet dan kan het voertuig in beslag worden genomen. Wordt er dan nog steeds niet betaald, dan kan het voertuig verkocht worden. Dit is echter de laatste stap in geval van moedwillige wanbetalers die ter kwader trouw, ondanks een ganse invorderingsprocedure, blijven weigeren te betalen.

Alimentatieschulden
Een alimentatieplicht volgt uit een vonnis van de familierechtbank of een notariële akte waarbij is bepaald dat de alimentatieplichtige alimentatie moet betalen voor de kinderen of ex-partner.

Bij wanbetaling heeft de alimentatiegerechtigde verschillende mogelijkheden. De meest voor de hand liggende is de gerechtsdeurwaarder inschakelen om het vonnis gedwongen uit te voeren (dit is de invorderingsprocedure). Ook kan men zich richten tot DAVO (dienst alimentatievordering, eveneens onderdeel van de FOD Financiën) om betaling te ontvangen. Daarnaast kan de alimentatiegerechtigde tevens aangifte gaan doen bij de politie wegens het niet betalen van alimentatie.

Met de controles die nu ook de douane zal uitvoeren, loopt de wanbetaler extra risico op inbeslagname van het voertuig.

Verdere vragen over familierecht of strafrecht?
Ons team van specialisten staat voor u klaar.

tags