Recht voor ú

Controles op de toepassingsvoorwaarden voor klein beschrijf

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst talrijke controles uit voor dossiers waarbij onder meer kopers van een woning, van de vermindering wegens “klein beschrijf” hebben genoten.

Deze vermindering was afhankelijk van het naleven van een aantal voorwaarden. Als deze voorwaarden niet nageleefd blijken te zijn, stuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanvullende aanslag voor de onterecht genoten vermindering. Naast een naheffing van registratierechten wordt een boete van 20 % opgelegd.

Deze controle komt vaak lange tijd na de aankoop en zelfs na de verkoop van de woning.  De vaak aanzienlijke naheffing komt dan ook als een ongelegen verrassing.  Bovendien zijn de argumenten om de heffing te weerleggen niet talrijk en is de bezwaartermijn relatief kort.

Voorwaarden Klein Beschrijf

In sommige gevallen kan je bij de aankoop van een woning genieten van een verminderd tarief van 5% registratiebelasting in plaats van het normale tarief van 10%.

In de aankoopakte moet de toepassing van het verminderd tarief uitdrukkelijk worden gevraagd, moet worden vermeld dat de voorwaarden om het gunsttarief te kunnen genieten, vervuld zijn en dat aan de verplichtingen zal worden voldaan.

De voorwaarden zijn de volgende:

  • Het aangekochte goed mag slechts een beperkt (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen van 745 Euro hebben. Dit wordt verhoogd in functie van het aantal kinderen dat de koper op de datum van verkrijging ten laste heeft. De verhoging geldt enkel voor de aankoop van een woning, en niet voor bouwgronden.
  • Het moet gaan om de aankoop van de eigendom van een woning;
  • De koper of zijn echtgeno(o)t(e) mogen niet reeds voor het geheel in volle eigendom of in blote eigendom eigenaar zijn van een onroerend goed dat voor bewoning bestemd is. U mag wel een woning bezitten die werd geërfd van een bloedverwant in de opgaande lijn.Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of is bestemd, kan hij toch onmiddellijk het tarief van 5% bekomen als hij zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en hij aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning of als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend;
  • De koper van de bescheiden woning of zijn echtgeno(o)t(e) moet zich inschrijven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning. Deze inschrijving moet gebeuren binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging en tenminste 3 jaar zonder onderbreking behouden blijven.

Sanctie en bezwaar

Als de voorwaarde tot behoud van het tarief niet wordt nageleefd, zijn de kopers hoofdelijk gehouden tot betaling van de rechten ten belope van 5 % en een belastingverhoging van 20%.

Enkel in geval van bewijs van overmacht zal de Vlaamse Belastingdienst de navordering tenietdoen.

Dit gebeurt echter niet automatisch.  Een gemotiveerd bezwaarschrift is noodzakelijk.  De termijn om dit in te dienen is 3 maanden en 3 dagen na de verzending van het aanslagbiljet.

U heeft er dus alle belang bij spoedig te laten verifiëren of u zich kan beroepen op overmacht en of er mogelijks andere argumenten zijn die de naheffing verhinderen.

Wij helpen u hier graag mee.