Recht voor ú

Een nieuw schooljaar start. Welke kosten betaal ik als gescheiden ouder?

Een boekentas, schoolboeken, een laptop,.. Het schooljaar start steevast met enkele onvermijdelijke kosten. Bijkomend worden (meerdaagse) schooluitstappen aangekondigd, ook zwemlessen, toneeluitstappen, sportactiviteiten, …
Bij gescheiden ouders kunnen deze kosten snel tot discussies leiden. Wie betaalt wat?

Schoolkosten als onderdeel van onderhoudsbijdrage?

 

De wet maakt standaard een onderscheid tussen 2 soorten kosten :

  • Enerzijds dient iedere ouder bij te dragen in ‘de kosten van onderhoud’ van het kind. Dit zijn de ‘gewone’ kosten, zoals eten, drinken, kledij, medicatie zoals pijnstillers, … Doorgaans gebeurt deze bijdrage in natura (door het verblijf van het kind bij zich) of door de betaling van een maandelijkse onderhoudsbijdrage.
  • Anderzijds dient iedere ouder bij te dragen in de zogenaamde ‘buitengewone kosten’. Deze dienen dan afzonderlijk te worden afgerekend.

Bepaalde schoolkosten betreffen een onderdeel van ‘kosten van het onderhoud’, waardoor de onderhoudsbijdrage berekend wordt op die wijze dat die bepaalde schoolkosten erin vervat zijn.

Andere schoolkosten zijn ‘buitengewone kosten’, waardoor deze afzonderlijk dienen te worden afgerekend.

Voorziet ‘de wet’ een alomvattende oplossing?

 

Om tegemoet te komen aan tal van discussies in de praktijk, werd op 22 april 2019 een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waarin een standaard opsomming wordt gemaakt van welke kosten in de regel buitengewoon zijn en hoe deze standaard dienen te worden afgerekend.

Hierbij werden o.m. volgende kosten opgenomen als buitengewone schoolkosten:

  • Meerdaagse studiereizen in het schooljaar
  • Noodzakelijk en specifiek schoolmateriaal, zoals opgenomen op de lijst die de school opstelt
  • informatica-apparatuur, printers en softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn

Al de andere kosten zijn in principe geen buitengewone kosten en bijgevolg dus gewone kosten, die in principe betaald worden door de ouder die het groeipakket ontvangt en eventueel bijkomend alimentatie krijgt.

De wetgever voegde wel enkele belangrijke modaliteiten toe aan de afrekeningen van de bijzondere kosten, o.m. de volgende:

  • een akkoord van beide ouders is steeds noodzakelijk (behoudens overmacht / urgentie )
  • de schooltoelage / studiebeurs dient steeds eerst te worden opgebruikt, waarna pas het deel van de andere ouder teruggevraagd kan worden
  • De lijst van buitengewone kosten mag door ouders steeds worden aangepast in onderling overleg

Let wel, iedere situatie is anders en in elk concreet geval zal dienen te worden teruggegrepen naar de regeling die door de ouders werd gemaakt in een regelingsakte EOT of een ouderschapsovereenkomst, dan wel de regeling die werd bepaald bij vonnis.

Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om te werken met een kindrekening. Dit is een gezamenlijke rekening van de ouders, waarmee de kosten voor de kinderen betaald worden. Er zal dan een duidelijke lijst opgemaakt moeten worden die bepaalt welke kosten met deze rekening betaald mogen worden en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.

Goede afspraken maken goede vrienden

 

Het wordt duidelijk: een doordachte regeling – toegespitst op een specifieke gezinssituatie en voor weinig interpretatie vatbaar – zal eindeloze discussies vermijden.

Om te voorkomen dat je als ouder voor voldongen feiten komt te staan is het dus belangrijk om steeds goed na te kijken welke kosten in jouw specifieke regeling werden opgenomen alvorens deze kosten te maken en alvorens te veronderstellen dat de andere ouder zal delen in de kosten.

Bij vragen hieromtrent kan je steeds terecht bij onze gespecialiseerde advocaten in het familierecht.

 

tags