Recht voor ú

Heb ik als grootouder het recht om mijn kleinkinderen te zien?

Elke dag trekken gemiddeld twee grootouders naar de rechtbank in de hoop weer contact te krijgen met hun kleinkinderen. In 2017 werden in België zo 711 dossiers ingeleid bij de familierechtbank. De rol van grootouder is onmisbaar in de opvoeding en ontplooiing van hun kleinkind(eren). Echter gebeurt het dat grootouder(s) plots uit het leven van hun kleinkind(eren) verdwijnen zonder dat zij daar zelf voor kiezen. Dit kan omwille van uiteenlopende redenen (echtscheiding, ruzie, overlijden…).

Principieel recht op persoonlijk contact

De Belgische staat acht de relatie tusssen grootouders en kleinkind(eren) nochtans belangrijk. Daarom heeft zij op basis van art. 375bis BW. een omgangsrecht erkend voor de grootouders. Dit artikel luidt als volgt: “De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Datzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft. Bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen, wordt over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen of van de procureur des Koning beslist door de familierechtbank.”

Er bestaat met andere woorden een principieel recht van de grootouder(s) op persoonlijk contact met de kleinkind(eren).

 

Hoe wordt dit persoonlijk contact geregeld?

In de eerste plaats wordt verondersteld dat grootouders en ouders een overeenkomst afsluiten m.b.t. het contact tussen grootouders en kleinkinderen. Indien geen overeenstemming kan bereikt worden kunnen de grootouders zich tot de familierechtbank wenden om een persoonlijk contact te bekomen. Zij hoeven hiertoe geen bijzondere redenen in te roepen.
De duur, de periode en de regeling van dit persoonlijk contact worden bepaald door de rechter.

 

Omstandigheden waarin het recht op persoonlijk contact toch zou kunnen worden afgewezen

Het omgangsrecht kan toch gewijzigd of zelfs ontzegd worden indien het in strijd is met het belang van het kind.
Dit kan bijvoorbeeld onder de volgende omstandigheden:

–       Wanneer de grootouders dit recht misbruiken om bijvoorbeeld de verstandhouding tussen het kind en de ouders te bemoeilijken en het kind aldus in een loyaliteitsconflict kan komen;

–       Indien er jarenlang gebrek is aan belangstelling;

–       Indien de grootouders zware misdrijven hebben gepleegd;

–       …

De rechter zal steeds in concreto, rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden, toetsen of het omgangsrecht al dan niet in strijd is met het belang van het kind.

 

Indien u hierover nog vragen heeft kan u Advox Advocaten steeds contacteren. Wij kunnen een inschatting maken over de slaagkansen in een procedure en kunnen u zo nodig hier ook in bijstaan.