Recht voor ú

Kan mijn ex-partner in mijn huis wonen na mijn overlijden?

In principe hebben beide ouders een wettelijk ouderlijk vruchtgenot. Dit geeft de ouders het recht op de vruchten van de goederen van hun minderjarig kind. Ook na relatiebreuk blijven beide ouders in principe het ouderlijk vruchtgenot behouden. Welke goederen vallen hier allemaal onder en wat gebeurt er bij overlijden van één ouder?

Het ouderlijk vruchtgenot: situering 

Aan ouders komen de rechten over het vermogen van hun minderjarige kinderen toe. Dit omvat twee aspecten:

  • Het ouderlijk beheersrecht: het recht van de ouders om de goederen die aan hun minderjarige kind toebehoren te beheren;
  • Het ouderlijk vruchtgenot: het recht van de ouders om het genot te hebben van de vruchten van deze goederen.

Welke goederen zijn onderworpen aan het ouderlijk vruchtgenot?

In beginsel hebben ouders het genotsrecht op alle goederen die het minderjarig kind zou kunnen bezitten. Dit omvat onder meer de huuropbrengsten van onroerende goederen op naam van het kind en de interesten op rekeningen van het kind. Ten gevolge van het ouderlijk vruchtgenot kan een ouder ook de woning betrekken die zijn/haar minderjarig kind erfde. Daarnaast sluit de wet bepaalde goederen uit van het ouderlijk vruchtgenot, zoals de inkomsten die het minderjarig kind verworven heeft door eigen arbeid. Deze inkomsten behoren het kind zelf toe.

Problematiek bij overlijden van één van de ouders 

Wanneer één van de ouders komt te overlijden, komt het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen in zijn geheel toe aan de langstlevende ouder. Dit geldt eveneens voor het ouderlijk beheersrecht en vruchtgenot. Als gevolg van het overlijden van de ouder zal minstens een deel van diens nalatenschap toekomen aan het minderjarig kind. Over deze nalatenschapsgoederen heeft de langstlevende ouder dus voortaan exclusief het ouderlijk vruchtgenot en beheersrecht.

Wanneer de verstandhouding tussen beide ouders verslechterd is, is dit vaak niet wenselijk. Er zijn daarom mogelijkheden om de inmenging van de ex-partner te beperken. 

Mogelijkheid tot uitsluiting van het ouderlijk vruchtgenot bij testament 

Het ouderlijk vruchtgenot kan worden uitgesloten bij testament. In het testament wordt dan voorzien dat de vruchten van de goederen die tot de nalatenschap van de testator behoren en door hem/haar zijn gelegateerd, niet onder het ouderlijk vruchtgenot zullen vallen van de langstlevende ouder maar zullen toekomen aan de minderjarige zelf.

Indien u overweegt om een testament op te stellen waarin het ouderlijk vruchtgenot van uw ex-partner wordt ontnomen, begeleidt ons team van specialisten u hier graag bij.

Martha Verfaillie (advocaat) en Hannah Kilian (student-stagiaire)

martha.verfaillie@advox.be

tags