Recht voor ú

Telewerken in het kader van de Arbeidsongevallenwet

Steeds vaker – en nog voor de coronacrisis – klonk een grote oproep om telewerk zo veel mogelijk te promoten. Zo was er bij bepaalde weersvoorspellingen (sneeuw, storm) zelfs sprake van het zogenaamde thuiswerkalarm. Dezer dagen werken ook vele werkende Belgen van thuis uit en is telewerk de norm geworden. Dan stelt zich de vraag : wat als ik thuis een ongeval heb?

Telewerken?

Men spreekt van een arbeidsongeval van zodra er sprake is van een ongeval dat een letsel veroorzaakt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Vanzelfsprekend moet er een arbeidsrelatie bestaan die valt onder de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving.

Als je van thuis uit werkt, gelden dezelfde voorwaarden. Er kan dus ook thuis sprake zijn van een arbeidsongeval indien je bijvoorbeeld onderweg naar het toilet van de trap valt. Dit zal niet het geval zijn wanneer je zou vallen bij het ophalen van je privépost.

Het moeilijke bij telewerk lag in de bewijsvoering van het bestaan van een ongeval. Indien een werknemer ten val komt op de werkvloer, zal de arbeidsongevallenverzekeraar aannemen dat er sprake is van een arbeidsongeval. Indien de werknemer echter thuis ten val komt, moest de werknemer bewijzen dat er voldaan was aan de voorwaarden van een arbeidsongeval.

Enkel ingeval van structureel thuiswerk (bijvoorbeeld één vaste dag per week), stelde zich dit probleem niet en was er dekking voorzien door de arbeidsovereenkomst. In dat geval was er een vermoeden dat het ongeval zich voordeed tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst.

Voor de occasionele thuiswerker (denk aan thuiswerk bij een treinstaking of omwille van persoonlijke omstandigheden,..) stelde zich wel de bewijsproblematiek : er was immers geen vermoeden dat het ongeval zich voordeed tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst.

De wetgever is hierin tussengekomen en heeft deze ongelijkheid weggewerkt met de Wet van 21/12/2018 (in werking getreden op 27/01/2019). Hierdoor bestaat het vermoeden ook voor de occasionele thuiswerker. Deze wet was een enorme stap vooruit op het gebied van telewerk.

Het tijdstip waarop het ongeval zich voordoet is hierbij relevant. Daarom is het belangrijk om duidelijke schriftelijke afspraken te maken met je werkgever omtrent de thuiswerkuren. Een ongeval dat zich voordoet tijdens deze schriftelijke vooropgestelde werkuren zal sneller vermoed worden een arbeidsongeval te zijn.

Zonder schriftelijke afspraken wordt vermoed dat het gaat om een arbeidsongeval indien het ongeval voorvalt tijdens je ‘normale’ werkuren, m.a.w. de uren die je op de vaste werkplaats zou moeten presteren.

Dit vermoeden is weerlegbaar, door de werkgever of arbeidsongevallenverzekeraar die kan aantonen dat er tijdens deze ‘normale’ werkuren geen prestaties werden verricht of door de werknemer die kan aantonen dat buiten deze ‘normale’ uren wel prestaties werden verricht.

Arbeidswegongeval?

Naast de gebruikelijke ongevallen op de werkvloer, wordt ook de arbeidsweg gedekt door de Arbeidsongevallenverzekeraar. De arbeidsweg is de gebruikelijke weg tussen de verblijfplaats van de werknemer en de arbeidsplaats. Dit is niet noodzakelijk de kortste weg: de werknemer kan en mag omwegen nemen indien deze verantwoord zijn voor bijvoorbeeld te gaan tanken, lunch te nuttigen, …

Indien de werknemer van thuis uit werkt, is er geen sprake van een arbeidsweg. Toch stelde zich hier problemen voor de werknemers die hun kinderen naar de opvang of het school moesten brengen. Deze ‘omweg’ is immers ook inbegrepen in het traject tussen de verblijfplaats en de arbeidsplaats.

Dit werd voor thuiswerkers uitgesloten: een ongeval dat zich voordeed om de kinderen naar de opvang te brengen, werd niet aanzien als een arbeidswegongeval.

Dit zorgde echter voor een ongelijkheid tussen de werknemers die vanop een andere plaats werkte, waarbij dit traject wél werd gedekt. Met de Wet van 21/12/20118 werd beslist dat ook voor thuiswerkers het brengen van de kinderen naar de opvang gelijk en het nuttigen van lunch wordt gesteld aan het normale traject om naar het werk te gaan (artikel 8 Arbeidsongevallenwet). Hiermee werd de weg naar het thuiswerk nog meer opengesteld.

Vergoeding

Indien een ongeval wordt erkend als arbeidsongeval, zal de werknemer via de arbeidsongevallenverzekeraar (van de overeenkomst waarbinnen het arbeidsongeval zich heeft voorgedaan) recht hebben op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding omvat ruim genomen de medische kosten, verplaatsingskosten en je arbeidsongeschiktheid. Indien er een derde aansprakelijk zou zijn (bijvoorbeeld bij een arbeidswegongeval) kan je daarnaast ook nog aanspraak maken op morele schadevergoeding. Dit loopt niet via je arbeidsongevallenverzekeraar maar zal je moeten bekomen via de aansprakelijke partij.

Zowel voor wat betreft de erkenning van uw ongeval als arbeidsongeval als voor de vergoeding voortvloeiende uit het arbeidsongeval, beschikt het kantoor over de nodige kennis en expertise. Wij kunnen u in deze materie met raad en daad bijstaan.