Recht voor ú

Toch een verzekeringsplicht voor de elektrische fiets?

Lange tijd heerste er discussie omtrent de verplichte verzekering van een aantal voortbewegingstoestellen (steps, hoverboards,…) en snelle fietsen. Letterlijke lezing van de wet impliceerde immers dat deze konden aanzien worden als een motorvoertuig waar dus verplichte verzekering voor nodig was.

Bij wet van 2 mei 2019 werd een nieuw artikel toegevoegd aan de WAM, met name artikel 2bis, hetwelk alle problemen van de baan zou moeten helpen. Artikel 2bis WAM bepaalde immers dat motorvoertuigen die door mechanische kracht de snelheid van 25km/u niet konden overschrijden, geen verplichte WAM-verzekering moesten afsluiten. Zo moesten elektrische steps, hoverboards, bepaalde elektrische fietsen, … geen (verplichte) verzekering meer afsluiten.

In artikel 2bis WAM werd tegelijkertijd geoordeeld dat voor bromfietsen klasse A een uitzondering geldt en er dus nog wel een verplichte WAM-verzekering diende te worden afgesloten. Net hier wringt het schoentje.

In de wettekst werd een snelheidscriterium naar voren geschoven om te bepalen of een verzekering al dan niet verplicht was. Een bromfiets klasse A moest verzekerd zijn, terwijl een elektrische fiets – die dezelfde snelheden kan halen maar door middel van trapkracht – geen verzekering diende af te sluiten.

Een bestuurder van dergelijke bromfiets werd gedagvaard voor het niet hebben van een geldige verzekering en kaartte deze ongelijkheid aan. Op 28/01/2021 werd hierover door het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat er inderdaad een ongelijkheid bestaat die niet gerechtvaardigd is. Het feit dat bromfietsers klasse A reeds enige tijd aan verzekeringsplicht zijn onderworpen, is geen geldige verantwoording.

De wetgever had voor ogen om tevens de massa mee in rekening te brengen: een bromfietser is immers zwaarder dan een elektrische fiets waardoor de schade vaak groter is. Het was dus met het oog op bescherming van de zwakke weggebruikers, maar in de wettekst wordt enkel verwezen naar snelheid. Zonder het in aanmerking nemen van de massa meent het Grondwettelijk Hof dat er een schending is van het gelijkheidsbeginsel.

Voor de gebruikers van de elektrische fietsen en voortbewegingstoestellen is er dus opnieuw onzekerheid: dit arrest stelt immers uitdrukkelijk dat de gebruikers hiervan toch een verzekeringsplicht hebben. Dit betekent dus ook dat je als gebruiker kan gedagvaard worden omwille van het niet verzekerd rijden. Een WAM-verzekering blijft dan ook aangeraden bij dergelijke voertuigen. Alleszins is er werk aan de winkel voor de wetgever om duidelijkheid te scheppen.

Dit wordt ongetwijfeld nog vervolgd!

Hebt u een vraag over deze blog of wenst u een advies te bekomen, contacteer ons dan via secretariaat@advox.be of 03/633.30.77.