Recht voor ú

Wat is een KMS?

Hoewel de afkorting er veel weg van heeft, staat dit los van het vernieuwd Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA).

KMS staat voor Kamer Minnelijke Schikking en is een specifieke kamer op de Familierechtbank waar er getracht wordt om een geschil op te lossen en dit bereikte akkoord te laten bekrachtigen onder leiding van een familierechter.

Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt bij de Familierechtbank, bestaat de optie om de zaak te verwijzen naar de KMS indien alle partijen hiertoe bereid zijn. Het is ook mogelijk om geen gerechtelijke procedure op te starten voor de Familierechtbank maar om rechtstreeks de KMS aan te schrijven met verzoek om een zitting in te plannen.

Allerlei vragen komen in uw hoofd op:

  • Dien ik hier alleen naartoe te gaan? Neen, u kan zich laten bijstaan door een advocaat
  • Hoeveel tijd wordt er voorzien? 1 uur, indien nodig wordt een tweede zitting ingepland.
  • Gaat de rechter een beslissing maken? Neen, de rechter zet zijn/haar pet van bemiddelaar op en zal geen beslissingen maken. De rechter leidt wel het gesprek en past de juridische kennis, ervaring en onderhandeling tools toe.

Vaak is een KMS een eerste zitting waar partijen, vergezeld van hun raadslieden, voor het eerst rond de tafel zitten.

Elke partij heeft de tijd om zijn of haar verzoeken, verzuchtingen, reacties mee te delen, wat op een pleitkamer maar in zeer beperkte mate mogelijk is.

Hoe gaat het in zijn werk?

Alles wat op een KMS wordt verteld, is ook vertrouwelijk en blijft dus binnenskamers. Indien er geen akkoord wordt bereikt, mag de vertelde informatie niet gedeeld worden alsook zal de rechter die het gesprek geleid heeft nooit de rechter zijn die over uw zaak zal oordelen.

Er wordt een uur voorzien om uit het geschil te geraken, desgevallend wordt een tweede zitting ingepland. Omdat deze tijd beperkt is en nuttig dient ingevuld te worden, is het van groot belang dat élke KMS wordt voorbereid tussen de rechtszoekende en zijn/haar raadsman.

Mag de raadsman pleiten? Neen, wij luisteren, nemen notities, kunnen apart even overleggen, mogen aan het woord komen om aanvullingen of verduidelijkingen te maken, maar pleiten wordt – terecht – niet toegestaan. De rechtszoekende komt voornamelijk dus zelf aan het woord, daarom dat een voorbereiding van de KMS van essentieel belang is.

Welk voordeel haal ik eruit?

De slaagkansen van een KMS zijn behoorlijk hoog, elk akkoord dat hieruit voortvloeit, zorgt ervoor dat er geen verdere kosten worden gemaakt noch tijd noch energie wordt geïnvesteerd in conclusies en pleiten. Een akkoord wordt door de rechter onmiddellijk genoteerd en bekrachtigd in een vonnis (dan wel in een proces-verbaal bij een rechtstreekse toegang).

Deze alternatieve vorm van conflictoplossing brengt meer gemoedsrust omdat het akkoord op maat gemaakt is van beide partijen i.t.t. een opgelegde beslissing.

Is een KMS het overwegen waard? Absoluut!

tags