Recht voor ú

Wat met mijn groepsverzekering na echtscheiding?

Wanneer je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, komt de groepsverzekering die je via je werkgever hebt opgebouwd ter sprake bij de vereffening en verdeling na echtscheiding.

Wanneer je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, komt de groepsverzekering die je via je werkgever hebt opgebouwd ter sprake bij de vereffening en verdeling na echtscheiding.

Het gedeelte van deze groepsverzekering dat werd opgebouwd tijdens het huwelijk, behoort immers tot het gemeenschappelijk vermogen. De andere echtgenoot heeft recht op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde waarde.

De vraag stelt zich wanneer de verrekening of uitbetaling dient te gebeuren: moet er een vergoeding aan de andere echtgenoot worden betaald op het ogenblik van de echtscheiding of op het ogenblik dat de begunstigde zelf zijn aandeel in de groepsverzekering ontvangt (dit zal normaal gezien op het ogenblik van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn).

De rechtbanken verschillen van mening

In één visie wordt gesteld dat wanneer een groepsverzekering tot het gemeenschappelijk vermogen behoort dit tot gevolg heeft dat de vermogenswaarde moet worden verdeeld op het ogenblik van de vereffening en verdeling na echtscheiding. Concreet moet de nettowaarde van het kapitaal op het ogenblik van de ontbinding van het stelsel in aanmerking worden genomen, dit is de waarde na aftrek van de RIZIV-bijdragen en andere bijzondere bijdragen en belastingen. Op het ogenblik van de verdeling is een actualisering nodig: er moet worden gekeken naar een eventuele aangroei van de nettowaarde die in aanmerking werd genomen. De echtgenoot op wiens naam de groepsverzekering staat behoudt dan de groepsverzekering en dit wordt verrekend ten aanzien van de andere echtgenoot: de andere echtgenoot zal bij de verdeling van de andere goederen uit de gemeenschap een groter aandeel ontvangen.

Een andere optie is een onmiddellijk afkoop van de groepsverzekering, waarbij elk van de echtgenoten de helft van het kapitaal bekomt. Dit is economisch een moeilijk te verantwoorden optie omwille van het grote waardeverlies wanneer men tot vroegtijdige afkoop overgaat.

In een andere visie wordt een onderscheid gemaakt tussen de groepsverzekeringen naargelang zij al dan niet kunnen worden afgekocht. Wanneer er een afkoop mogelijk is, kan de afkoopwaarde worden betrokken in de vereffening-verdeling na echtscheiding. Wanneer de afkoop niet mogelijk is, wordt de groepsverzekering niet betrokken bij de vereffening-verdeling. De echtgenoot die niet de titularis is van deze rechten verkrijgt dan een vorderingsrecht op de andere echtgenoot, vanaf het ogenblik dat deze ex-echtgenoot pensioengerechtigd is en dus zelf zijn aandeel in de groepsverzekering ontvangt.

De ontwikkelingen in de rechtspraak dienen van dichtbij te worden opgevolgd. De standpunten veranderen voortdurend.