Recht voor ú

Wat staat er wel of niet op uw strafregister?

Het is een actueel thema, en het is duidelijk dat er soms verwarring ontstaat hieromtrent.
Een klein woordje uitleg:

Onderscheid tussen het strafregister en een uittreksel van het strafregister.

Vooreerst is het belangrijk het onderscheid te maken tussen enerzijds het strafregister en anderzijds het uittreksel van het strafregister.

Het strafregister of strafblad bevat het strafrechtelijk verleden van een persoon. Alle veroordelingen die een persoon oploopt verschijnen op dit strafregister: correctionele veroordelingen, veroordelingen door de politierechtbank, ook gunstmaatregelen zoals opschorting van de uitspraak van de veroordeling of een veroordeling tot een straf met uitstel. Onmiddellijke inningen in het kader van verkeersovertredingen komen hier in principe niet op.

Een uittreksel uit dit strafregister is een attest dat men kan aanvragen bij de gemeente van de woonplaats en dat men soms dient voor te leggen, bijvoorbeeld aan een toekomstige werkgever. Vroeger sprak men over het ‘attest van goed gedrag en zeden’. Op dit uittreksel staan niet zonder meer alle veroordelingen. 

Verschillende soorten uittreksels

Er bestaan drie verschillende uittreksels. Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

 • Basismodel (Model 595): is het standaarddocument dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 is
 • Model voor gereglementeerde activiteiten (Model 596-1): dit document heeft u nodig voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, bewakingsagent, … of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.
 • Zogenaamd ‘minderjarigenmodel’ (Model 596-2): dit is het model bestemd voor het uitoefenen van ‘een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt’ 

Wat staat er op het uittreksel van uw strafregister:

Algemene vermeldingen:

 • de volledige identiteit van de betrokken persoon, alsook de vermelding van het gebruik waarvoor het uittreksel werd aangevraagd, zoals verklaard door de betrokkene;
 • in voorkomend geval, de veroordelingen die in het strafregister van de betrokkene voorkomen, dat wil zeggen de criminele veroordelingen, correctionele veroordelingen, politieveroordelingen of veroordelingen met eenvoudige schuldigverklaring, ongeacht ze effectief of met uitstel zijn, maar volgens de volgende modaliteiten:

Specifieke vermeldingen:

In de 3 modellen worden o.a. volgende zaken niet vermeld:

 • de veroordelingen tot een werkstraf;
 • de veroordeling tot een autonome probatiestraf;
 • de opschortingen van de uitspraak van de veroordelingen;
 • maatregelen uitgesproken door de jeugdrechtbank overeenkomstig artikel 63 van de wet betreffende de jeugdbescherming;
 • de arresten van herstel in eer en rechten en veroordelingen waarop zij betrekking hebben;
 • de minnelijke schikkingen die tot het verval van de strafvordering leiden;
 • de beslissingen tot vrijspraak.
 • Na een termijn van drie jaar worden ook niet meer vermeld: de veroordelingen tot een gevangenisstraf tot 6 maanden; de veroordelingen met eenvoudige schuldigverklaring;  de veroordelingen tot een geldboete van hoogstens 500 euro; de veroordelingen tot een geldboete met betrekking tot de politie over het wegverkeer, ongeacht het bedrag ervan, behalve indien in het vonnis wordt voorzien in een vervallenverklaring of ontzetting waarvan de uitwerking een termijn van 3 jaar overschrijdt

In het Model voor gereglementeerde activiteiten blijft deze laatste categorie wel staan indien het gaat om veroordelingen beoogd door een specifieke regelgeving die voor de betrokken persoon tot een verbod tot uitoefening van die activiteit leidt.

In het ‘minderjarigenmodel’  blijft deze categorie eveneens staan indien het gaat om veroordelingen wegens feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige.

Daarnaast worden in het minderjarigenmodel altijd vermeld: veroordelingen wegens feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige, ongeacht zij effectief zijn of met uitstel; 

Waarom?

De reden waarom bepaalde straffen zoals de werkstraf of autonome probatiestraf niet wordt vermeld op het uittreksel van het strafregister, is dat deze straffen bedoeld zijn als “resocialiserende straf”, waarbij de rechter de toekomst van de veroordeelde niet wil hypothekeren, bijvoorbeeld in de zoektocht naar een nieuwe job.

Er bestaan echter wel uitzonderingen, zo zal een werkstraf wel verschijnen op het uittreksel:

 • indien de specifieke beroepsreglementering de vermelding van de werkstraf expliciet voorziet
 • op de uittreksels afgeleverd in het kader van de samenstelling van een jury voor de hoven van assisen
 • op de uittreksels afgeleverd conform artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering met name het zogenaamde minderjarigenmodel

Voor alle duidelijkheid: deze straffen verschijnen dus wel op het strafregister, doch niet op het uittreksel van het strafregister dat je kan aanvragen bij de gemeente en dat je soms nodig hebt voor bijvoorbeeld sollicitaties.

Ook is het belangrijk te melden dat parketten en politiediensten toegang hebben tot het strafregister an sich en zo dus wel geïnformeerd worden en ook de rechters kunnen informeren over het strafrechtelijk verleden van een persoon. Dit is uiteraard van belang wanneer een persoon opnieuw voor de strafrechter moet verschijnen en de strafrechter wenst te weten wat die persoon reeds op zijn kerfstok heeft.

Wenst u hier meer informatie over of heeft u een vraag over strafrecht, aarzel dan niet contact op te nemen met ons team van gespecialiseerde advocaten in het Strafrecht.

tags