Recht voor ú

Winst met cryptomunten : belastbaar?

De winsten behaald door een natuurlijk persoon op de verkoop van cryptomunten kunnen in principe op drie mogelijk manieren fiscaal behandeld worden.

De winsten kunnen belastingvrij zijn. De inkomsten moeten dan voortkomen uit “normale verrichtingen van beheer van een privévermogen”.

Is dit niet het geval en is er sprake van enige prestatie, verrichting of (inzonderheid) speculatie, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit portefeuillewaarden, zullen de winsten kwalificeren als diverse inkomsten die belastbaar zijn aan een tarief van 33%.

Ten slotte kunnen de inkomsten als beroepsinkomsten belast worden. Deze inkomsten worden dan belast volgens de progressieve belastingtarieven.

 

Een vaag onderscheid

Het spreekt voor zich dat de hantering van deze voor interpretatie vatbare begrippen een sfeer van rechtsonzekerheid creëert.  De Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DVB) kan rechtszekerheid geven omtrent de fiscale behandeling van de winst gerealiseerd bij de verkoop of omzetting van cryptomunten

De eerste voorafgaande beslissing, die in de media verkeerdelijk als een algemeen standpunt van de fiscale administratie werd aanzien, vergrootte de rechtsonzekerheid.  Het betrof een IT-student die in het kader van zijn opleiding software had ontwikkeld die de automatische aan- en verkoop van cryptomunten mogelijk maakte. De student bevroeg de DVB naar de fiscale behandeling van de winst die hij had behaald met toepassing van deze software.

De DVB oordeelde dat het niet ging om een beroepsinkomen, zich hierbij voornamelijk baserend op het feit dat het softwareprogramma werd ontwikkeld binnen de studie en omdat de middelen die werden gebruikt om de applicatie te laten werken beperkt en weinig georganiseerd waren. De DVB vond echter wel dat de verrichtingen speculatief waren waardoor de winst belastbaar zou zijn als divers inkomen.  Hier werd echter geen echte motivering gegeven.

Toch altijd belast?

In een tweede beslissing werd nogmaals geoordeeld dat de winsten als diverse inkomsten aanzien worden.  Hier geeft de DVB wel een motivering.  Zij verwijst naar persberichten van financiële toezichthouders waarin deze het publiek waarschuwden voor het risico verbonden aan virtuele munten, aangezien een centraal controleorgaan, en aldus elk prudentieel toezicht, ontbreekt.  Dit risico volgt eveneens uit het feit dat de bescherming van de overheid tot 100.000 EUR niet van toepassing is op virtueel geld.

 

Vaste vragenlijst

In een poging om tegemoet te komen aan de onzekerheid heeft de DVB inmiddels een meer algemeen standpunt ingenomen.  Dit houdt in dat beleggingen in virtuele munten naar haar oordeel doorgaans een speculatief karakter hebben en de inkomsten uit die beleggingen bijgevolg veelal diverse inkomsten vormen (of beroepsinkomsten wanneer de inkomsten gerealiseerd zijn in het kader van een beroepswerkzaamheid). Niettemin benadrukt de DVB dat elke rulingaanvraag steeds geval per geval zal worden bekeken. Om het onderzoek van dergelijke rulingaanvragen te structureren wordt door de DVB voortaan een vaste vragenlijst gehanteerd.  Uit het antwoord op deze vragen zal dan moeten blijken of en tegen welk belastingtarief belast zal worden.

 

 

Besluit: individuele beoordeling blijft nodig

Deze vragen zijn eerder algemeen van aard en hebben betrekking op het de klassieke criteria die bepalen of een inkomen belastingvrij is of een divers inkomen of een beroepsinkomen uitmaakt, zoals o.m. de omvang van de investering, het al dan niet actief handelen en de genoten beroepservaring of opleiding.

Deze vragenlijst heeft dan ook niet de vooropgestelde rechtszekerheid bereikt.  Het blijft onduidelijk waar de grens getrokken wordt voor de belastbaarheid, laat staan voor het onderscheid tussen divers en beroepsinkomen.  Vast lijkt wel te staan dat de DVB een passieve investeerder die een beperkt gedeelte van zijn roerend inkomsten belegd in cryptomunten niet zal verontrusten.  Er zal geen sprake zijn van een a priori belastbaarheid.

Een grondige analyse van de individuele situatie blijft wel vereist.

Wenst U de vragenlijst te ontvangen of wenst U uw specifieke situatie met onze specialisten te bekijken, contacteer ons dan gerust.