Recht voor ú

Artsen dienst radiologie ziekenhuis ZNA Cadix op non-actief gezet – Patiëntenrechten bij onvolledige of verkeerde diagnose

Wat gebeurt er als u als patiënt geconfronteerd wordt met een verkeerde of onvolledige diagnose? En kunt u de arts hiervoor aansprakelijk stellen? In deze blogpost belichten we uw rechten als patiënt en geven we advies over hoe u kunt handelen bij twijfel over een diagnose.

Medische fout

Een verkeerde diagnose is op zich geen medische fout. Bij het stellen van een diagnose en het onderzoeken van ziektes of afwijkingen rust er op artsen immers een inspanningsverbintenis. Dit houdt in dat de arts de nodige inspanningen moet leveren en de nodige middelen moet aanwenden om het beoogde resultaat te bereiken. Een verkeerde diagnose zal bijgevolg slechts een medische fout betreffen wanneer in de vergelijking een normaal, voorzichtig en zorgvuldig radioloog in dezelfde omstandigheden wel tot een juiste of volledige diagnose zou komen.

Om vast te stellen of er sprake is van een medische fout kan beroep gedaan worden op een raadsarts. Deze kan uw patiëntendossier bestuderen en een medisch-technisch advies verstrekken over het medisch handelen van de betrokken arts. Als deze raadsarts besluit dat de arts niet gehandeld heeft zoals van een zorgvuldig arts verwacht mag worden, kan dit verslag gehanteerd worden om verdere stappen te ondernemen (via de ombudsdienst van het ziekenhuis, een aanvraag bij het Fonds voor Medische Ongevallen of via een gerechtelijke procedure).

 

Welke schade komt in aanmerking voor een vergoeding?

Als er sprake is van een medische fout ten gevolge van een onvolledige of verkeerde diagnose heeft u als patiënt recht op een vergoeding van de schade, dewelke in causaal verband staat met de fout. Dit betekent dat u enkel een vergoeding kan claimen voor de schade die veroorzaakt is door de verkeerde diagnose. De schade, gekoppeld aan de ziekte zelf, komt bijgevolg niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Bijvoorbeeld: er wordt een tumor vastgesteld en de radioloog besluit op basis van de beeldvorming dat de tumor niet groter is dan 5cm, waaruit de conclusie getrokken wordt dat een radiotherapeutische behandeling (bestraling) volstaat om de tumor te bestrijden. Bij een second opinion van diezelfde beeldvorming wordt naderhand vastgesteld dat de tumor in werkelijkheid een diameter van 8cm heeft, waarvoor in dat geval een ander behandelplan vereist was (vb. operatief verwijderen en/of chemotherapie). In dat geval kan de patiënt geen schade inroepen voor de ziekte an sich, zijnde kanker, maar wel voor de desgevallend opgelopen schade veroorzaakt door de verkeerde diagnose.

 

Twijfel over uw diagnose?

Als u recent een diagnose verkreeg en twijfelt over de volledigheid en/of de juistheid van de diagnose kan u als patiënt steeds een second opinion inwinnen.

Belangrijk om hierbij voor ogen te houden is dat u als patiënt recht heeft om uw patiëntendossier in te kijken en er een kopie van te krijgen. Een arts/ziekenhuis is immers verplicht om een zo volledig mogelijk patiëntendossier bij te houden.

U kunt bijgevolg een andere arts raadplegen om de juistheid van de diagnose na te gaan. Desgevallend zullen de radiologische beelden opnieuw geprotocolleerd worden.

Het is cruciaal om als patiënt uw rechten te kennen en te weten welke stappen u kunt ondernemen bij twijfel over een diagnose.

Heeft u vragen of twijfelt u over een medische diagnose die u heeft ontvangen? Neem dan gerust contact op via mail op secretariaat@advox.be of telefonisch op 03/633.30.77. Wij staan klaar om u te helpen en te begeleiden door dit complexe proces.