Recht voor ú

BETAALBERICHT ROLRECHTEN

Heeft u ook een uitnodiging tot het betalen van rolrechten ontvangen vanwege de FOD Financiën?
Vraagt u zich ook af of u dit moet betalen ?

Rolrechten zijn belastingen die geheven worden ingevolge de opstart van een procedure voor de Rechtbank (165 €), het Vredegerecht of Politierechtbank (50 €), het Hof van beroep (400 €) of het Hof van Cassatie (650 €).

Vanaf 1 februari 2019 beslist de Rechter bij het nemen van een eindbeslissing wie dit rolrecht moet betalen. Nadien zal de partij, die hiertoe veroordeeld is, een betaaluitnodiging ontvangen van de FOD Financiën.

Kijk dus even al de laatste vonnissen en arresten na die je hebt ontvangen (na 1 februari 2019) om te controleren of je hiertoe veroordeeld bent en, zo ja, of je veroordeeld bent tot het betalen van het volledige rolrecht. Het zou immers kunnen dat de Rechter heeft beslist dat iedere partij de helft van het rolrecht moet betalen.

De beslissing omtrent het rolrecht staat in principe achteraan het vonnis of arrest.

Indien je hier verdere vragen over zou hebben of wenst dat wij nakijken of je het rolrecht moet betalen, kan je ons hierover contacteren – dan bekijken we dit samen met jou.

tags