Recht voor ú

Biergooiers tijdens de Ronde van Vlaanderen strafbaar?

Dit weekend was er veel te doen om het feit dat er door toeschouwers met bier werd gegooid naar wielrenners tijdens de Ronde van Vlaanderen. In de media verschenen berichten dat de politie een opsporingsonderzoek is gestart en zal trachten de daders te identificeren. Er werd een proces-verbaal opgesteld, voorlopig lastens onbekenden, met de kwalificatie ‘slagen en verwondingen’.
Maar valt het gooien van een beker bier onder de kwalificatie slagen en verwondingen?

Opzettelijke slagen en verwondingen?

In het Strafwetboek wordt het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen bestraft door de artikelen 398 en verder. Echter wat er moet verstaan worden onder slagen en verwondingen wordt niet in dit artikel gedefinieerd. Het wordt met andere woorden overgelaten aan de hoven en rechtbanken om te beoordelen of feiten hieronder vallen of niet.

De rechtspraak heeft verduidelijkt dat het vereist is dat er sprake is van een schok of stoot tegen een menselijk lichaam waardoor dit in aanraking komt met een ander voorwerp. Het gaat bijvoorbeeld om: iemand een kaakslag geven, iemand een duw geven waardoor die persoon valt, ongeacht of hij tegen een voorwerp of op de grond valt. Een slag kan dus vele vormen aannemen.

Belangrijk is dat de slag geen effectieve verwondingen moet veroorzaken, maar het moet gaan om een opzettelijk contact van het menselijk lichaam met een fysiek voorwerp dat een kneuzing, schudding of letsel kan veroorzaken. Ontbreekt dit, dan is er geen sprake van opzettelijke slagen en verwondingen.

De vraag stelt zich dus of het gooien van een beker bier voldoet aan deze voorwaarden? Kan het gooien van een beker bier een kneuzing, schudding of letsel veroorzaken? Wat als niet de beker, maar enkel het bier het lichaam raakt? Het is duidelijk dat er geen eenduidig antwoord is en dit een discussie is die, als het tot een effectieve rechtszaak zou komen, voor de rechtbank zal gevoerd moeten worden.

Andere misdrijven?

Volledigheidshalve kan nog opgemerkt worden dat indien het essentieel contact met het lichaam ontbreekt, er eventueel sprake zou kunnen zijn van bedreigingen zoals voorzien in artikel 329 Strafwetboek. Dit artikel bestraft hij die iemand door gebaren of zinnebeelden bedreigt met een aanslag op personen of eigendommen.

Ook zou er eventueel sprake kunnen zijn van lichte gewelddaden of feitelijkheden zoals voorzien in artikel 563, 3° Strafwetboek. Dit artikel bestraft daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. Dit laatste lijkt dus wel toepasselijk te zijn in het geval van het gooien van bier naar wielrenners tijdens een wedstrijd.

Wordt vervolgd…

Het valt af te wachten of de gebeurtenissen van dit weekend uiteindelijk tot een rechtszaak zullen leiden, doch de organisatie Flanders Classics kondigde aan zich burgerlijke partij te zullen stellen als de daders geïdentificeerd zouden worden. Het is duidelijk dat men een signaal wil geven dat dergelijk gedrag niet getolereerd kan worden.

Voor al uw strafrechtelijk gerelateerde vragen kan u terecht bij ons team strafrecht.
Advox Advocaten – 03/653.32.63

 

tags